Mouse un son zamanları

  Gözle tıklama  dönemi  başladı.

Mau­se ol­ma­dan  göz­le­ri kul­la­na­rak bil­gi­sa­yar­da iş­lem yap­ma­yı sağ­la­yan “T­he Eye Tri­be­” göz ta­kip ci­ha­zı yurt­dı­şın­da sa­tı­şa çık­tı.

 

Kul­la­nı­cı­nın göz ha­re­ket­le­ri ile Win­dows, Mac,  An­dro­id`­li ci­haz­la­rı­nı kon­trol ede­bil­me­le­ri­ne  sağ­la­yan ci­haz, Bu iş­le­mi, bün­ye­sin­de ba­rın­dır­dı­ğı sen­sör­ler, kı­zı­lö­te­si,  özel ma­te­ma­tik­sel mo­del­le­me­ler sa­ye­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­yor.

99 do­lardan satışa sunuldu, Bu ci­haz­la  kul­la­nı­cı gö­züy­le aşa­ğı/yu­ka­rı, sağ/sol ta­ra­fa bak­tı­ğın­da in­ter­net say­fa­sı­nı maus ve­ya klav­ye­ye ih­ti­yaç duy­ma­dan  kay­dı­ra­bi­li­yor. Ki­tap okur­ken ve­ oyun oy­nar­ken ra­hat­lık­la kul­la­nı­la­bi­len ci­ha­zın şu an için sa­de­ce Win­dows ver­si­yo­nu sa­tış­ta. 99 do­lar­dan pi­ya­sa­ya sü­rü­len The Eye Tri­be Trac­ker, Tür­ki­ye üze­rin­den ya­pı­lan si­pa­riş­ler­de kar­go da­hil 114 do­la­ra sa­tın alı­na­bi­li­yor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir