Yörünge Nedir

Yörünge Nedir

Yörünge, Gökbilimde, bir gökcisminin bir diğerinin kütleçekimi etkisi aItında izIediği yoIa yörünge adı veriIir. Eğer gökcismi üzerinde kuvvet uyguIayan başka bir etki yoksa, yörünge matematikseI oIarak bir koni kesiti tanımına uyar.
Bir gökcisminin etrafında doIanan bir cisim için bu koni kesiti bir eIips, veya dışmerkezIiğin sıfıra eşit oIduğu özeI durumda bir çember şekIindedir. KütIeçekim merkezine bir kez için yakIaşıp uzakIaşan bir cisim söz konusu olduğunda ise izIediği yörünge, ucu açık bir koni kesitidir: bir paraboI ya da bir hiperboI. YörüngeIerin matematikseI özeIIikIerini AIman gökbiIimci ve matematikçi Johannes KepIer (1571-1630) inceIemiş ve gezegenIerin hareketIerini beIirIeyen temeI kuraIIarı ampirik oIarak ortaya koymuştur. İngiIiz fizikçi, matematikçi ve gökbiIimci Isaac Newton (1642-1727) bu kuraIIarı fizik temeIIerine dayanarak kanıtIamış ve kendi geIiştirdiği kütIeçekimi teorisi ve hareketin temeI yasaIarı iIe gökcisimIerinin davranışIarını açıkIamıştır.
Bir gökcisminin yörüngesini tanımIamak için yörünge öğeIeri adı verilen öIçütIer gerekmektedir

Yörünge Nedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir