Lenovo’dan yeni yıla 4 yeni telefonla birden yeni yıla merhaba dedi

2014’e 4G destekli 5.5 inçlik amiral gemi modeli Vibe Z ile birlikte 3 yeni akıllı telefonla birden ‘merhaba’ dedi.

Le­no­vo­’nun ye­ni ul­tra in­ce tab­let te­le­fo­nu Le­no­vo Vi­be Z res­mi ola­rak ta­nı­tıl­dı. 1080P gö­rün­tü des­tek­li 5.5 in­ç’­lik bir ek­ra­na sa­hip olan ci­haz, Snap­dra­gon 800 çi­pi ile ge­li­yor.

Lenovo, amiral gemi modeli haricinde S930, S650 ve A859 modellerinde 3 yeni akıllı telefon modelinin daha duyurusunu yaptı.
A859 5 inç­lik 720p çö­zü­nür­lük­te­ ek­rana sahip. MT6582 yon­ga­se­ti, 1 GB RAM, 8 GB de­po­la­ma ka­pa­si­te­si, mic­roSD des­te­ği, 8 MP çö­zü­nür­lük­te ar­ka ka­me­ra, çift SIM des­te­ği ve 2250mAh ba­tar­ya cihazın diğer özel­lik­le­ri arasında yer alıyor.
Çift SIM des­tek­li 4.7 inçlik S650’de 1 GB RAM, 8 GB de­po­la­ma ka­pa­si­te­si, mic­roSD des­te­ği, 8 MP çö­zü­nür­lük­te ar­ka ka­me­ra yer alıyor. 540×960 piksele sahip cihazın yurtdışı fiyatı 229 dolar olarak belirlendi.
Le­no­vo S930, or­ta se­vi­ye Phab­let seg­men­ti­ne da­hil ola­cak bir mo­del. 6 inç­lik ek­ra­nın­da 720p çö­zü­nür­lük su­nan S930, Cor­tex-A7 ta­ban­lı 4 çe­kir­dek­li 1.3GHz sa­at hı­zın­da ça­lı­şan MT6582 yon­ga­se­tin­den gü­cü­nü alı­yor.
ALAXY NOTE 3′ MEYDAN OKUYOR
2.2 GHz dört çe­kir­dek­li Snap­dra­gon 800 iş­lem­ci ile bir­lik­te gelen Vi­be Z, Sam­sung Ga­laxy No­te 3’e de mey­dan oku­yor. 2 GB ha­fı­za ve 16 GB da­hi­li bel­le­ğe sa­hip olan ürü­nün fark­lı sü­rüm­le­ri­nin de pi­ya­sa­ya çı­ka­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. 13 MP’­lik oto-fo­kus ka­me­ra da­ha çok ışık ala­bi­li­yor ve dü­şük ışık­ta çok da­ha ba­şa­rı­lı so­nuç­lar su­nu­yor.

Öte yan­dan ci­haz 5 MP de­ğe­rin­de ge­niş açı­lı ön yüz ka­me­ra­sı­na sa­hip. 4G LTE’­nin dı­şın­da Blu­eto­oth 4.0 ve du­al chan­nel Wi-Fi bağ­lan­tı pro­to­ko­lü­ne izin ve­ren Le­no­vo Vi­be Z, An­dro­id 4.3 Jelly Be­an ile ge­li­yor. Tür­ki­ye­’ye de gel­me­si bek­le­nen ci­ha­zın yurt­dı­şı fi­ya­tı 549 do­lar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir