Artık çalışırken ve trafikte uyuklama yok!

Hızla gelişen teknoloji ,yolda giden şoförlerin kaza yapmasını engelleyen bir kulaklık  yaptılar. Sadece araba kullanırken değil uyumak istemediğimiz her an için örneğin öğrenciler ders çalışırken yada çok önemli işlerde , sorumluluğumuzu ve hayatımızı koruyacak bir cihaz .
Bluetooth’a benzeyen Vigo, kişinin göz kırpma ve vücut hareketlerini analiz ederek sürücüyü uyarıyor.
Bu alan­da Vi­go, özel­lik­le ge­ce yol­cu­luk­la­rın­da sü­rü­cü­le­rin di­rek­si­yon ba­şın­da uyu­ma­sı­nı en­gel­le­mek için blu­eto­oth ku­lak­lık­la­ra ben­ze­yen uya­rı ci­ha­zı ge­liş­tir­di ve piyasada. Ci­haz, ki­şi­le­rin göz kırp­ma ve vü­cut ha­re­ket­le­ri­nin özel al­go­rit­ma­sını be­lir­le­ye­rek se­çi­len içe­rik­le­re gö­re alarm­lar (Ses, tit­re­şim ve ışık te­mel­li) ve­re­rek uya­rı ya­pı­yor.
iOS ve An­dro­id iş­le­tim sis­te­mi akıl­lı te­le­fon­lar ile Blu­eto­oth 4.0 tek­no­lo­ji­si üze­rin­de bağ­lan­tı ku­ra­rak ça­lış­ma gös­te­ren ci­haz, bün­ye­sin­de iş­lem­ci, kı­zıl öte­si sen­sör­ler, 6 ek­sen­li iv­me öl­çer, ji­ros­kop barındırıyor.
20 gram ağır­lı­ğın­da olan Vi­go A16 MHz hı­zın­da ça­lı­şan ARM Cor­tex iş­lem­ciden güç alıyor. Şarj edi­le­bi­lir lit­yum-po­li­mer pil­le desteklenen ci­haz, tek şarj­la 3 gün kul­la­nı­la­bi­li­yor. Ci­haz için ge­liş­ti­ri­len uy­gu­la­ma ise kul­la­nım ve­ri­le­ri­ni kay­de­di­yor.
w..toptanal.com/uyku_alarm_cihazi_arabada_derste_uykuya_son-388.html sitesinde 4.90tl siparişle elde edebilirsiniz.

Her boy ve renkte bulabilirsiniz. Uzun yol şoförleri ve uzun mesaide çalışanlara ideal bir ürün . Cihazı Anti Uyku Alarm diye google den araştırabilirsiniz.

anti-sleep-alarm-300x202chinavasion-CVPV-J31-9

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir