Bir laptop kaç şekle girebilir ki ?

Cabrio dizüstü zaten piyasada olağan hale gelmektedir, ama Toshiba fiziksel beş farklı mod dönüşebilir bir kavram PC ile aşırı fikir alıyor.

“şekil değiştiren” PC olarak adlandırılan, ürün üç kısıma ayrılıyor, ekran, klavye ve kickstand-farklı kullanım modelleri içine düzenlenebilir hale geliyor.
Bu par­ça Ana­kart, “a­ya­k” için­de bu­lu­nu­yo­lar, kul­la­nım ama­cı­na gö­re fark­lı şe­kil­ler­de sı­ra­la­na­bi­li­yor. PC kla­sik, ka­pak­lı bir lap­top gi­bi kul­la­nı­la­bi­li­yor. Bu­nun ya­nın­da iki fark­lı tab­let mo­du bu­lu­nu­yor. Bun­lar­dan bi­rin­ci­sin­de klav­ye­yi çı­ka­rıp, tab­le­ti klav­ye­siz kul­la­na­bi­li­yor­su­nuz. İkin­ci­sin­de klav­ye­yi çı­kar­mı­yor, ar­ka­ya kat­la­ya­rak tab­le­tin ayak­ta dur­ma­sı­nı sağ­lı­yor­su­nuz.
Hem An­dro­id hem Win­dows
Bir baş­ka mod olan “P­re­sen­ta­ti­on/TV”, aya­ğı kul­lan­ma­nı­zı ge­rek­ti­ri­yor. “Can­va­s” mo­duy­sa klav­ye­yi 270 de­re­ce dön­dü­re­rek ci­ha­zı ka­lem­le kul­lan­ma­yı da­ha el­ve­riş­li bir ha­le ge­ti­ri­yor. Bil­gi­sa­yar hem An­dro­id hem de Win­dow­s’­la bir­lik­te ça­lı­şı­yor.
Cabrio açıkladığına göre
Diğer PC üreticileri de dönüştürülebilir cihazlar tanıtıyoruz. CES, Çinli PC üreticisi Lenovo Yoga 2 ve Miix 2 gösteriyor laptop-tablet melez . Tayvanlı rakibi Asus, aynı zamanda bir ekran düğmeye tıklama ile Windows ve Android işletim sistemleri arasında geçiş yapabilirsiniz. lap 5 şekle giren laptop

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir