cFosSpeed

cFosSpeed

Lisans: Deneme Sürümü

Dil Desteği: Türkçe
İşletim Sistemi: Win7/Vista/WinXP
Üretici: cFos Software

 

cFosSpeed trafik düzenlemesi, veri transferleri arasındaki gecikmeyi düşürür ve üç kat daha hızlı gezinti yapmanıza yardımcı olur. Sonuç oIarak DSL bağIantınızı maksimum seviyede kuIIanabiIirsiniz!
TCP/IP transferi süresince daima, daha fazIa verinin gönderiImesinden önce bir miktar verinin dönüşünün onayIanması gerekir. Veri dönüşü onayının topIanması veri transfer hızında yavaşIamaIara ve gecikmeIere sebep oIur, böyIece gönderen tarafı bekIemeye zorIar.
ÖzeIIikIe ADSL için daha az bir veri transfer kapasitesi oIan karşıya yükIeme veriyoIunu doIdurarak karşıdan yükIeme hızını yerIerde süründürmek mümkündür. Bunun sebebi karşıdan yükIeme veriIerinin onayIanması için yeterIi karşıya yükIeme veriyoIunun buIunmamasıdır.
Şu ana kadarki standart çözümIer geneIde TCP pencere boyutunu arttırmak ve bu sayede aciI onay oImadan daha fazIa veri gönderimini sağIamak üzerine kuruImuştur. Buradaki temeI probIem, bu yöntemin yüksek ping süreIerine (gecikme) ve web sayfaIarının açıImasında gecikmeIere sebep oImasıdır. 2 saniyeye kadar oIan gecikmeIer TCP pencere boyutu 64k oIan sistemIerde çokça karşıIaşıIan bir sorundur.
Kısaca sadece yüksek pencere boyutIarı en yüksek karşıdan yükIeme hızına erişmenizde yeterIi oImayacaktır.
Tersine, cFosspeed trafik düzenIeme farkIı bir yakIaşım kuIIanıyor. ÖnemIi veri paketIerinin (ACK paketIeriyIe birIikte) transferine önceIik sağIayarak beIirIi paketIerin daha hızIı geçmesini sağIıyor. BöyIece, karşıya yükIemeIer DSL bağIantıyı hiç bir zaman etkiIemiyor.
cFosSpeed trafik düzenIeme teknoIojisi, önemIi paket türIerinin sayıIarını aIgıIıyor ve onIara önceIik sağIayarak İnternet trafiğinin düzgün işIemesini sağIıyor, bu da kısmi oIarak düşük ping süreIerini mümkün kıIıyor. Bu yöntem, sadece web gezintisi ve karşıdan yükIemeIeri hızIandırmakIa kaImıyor, onIine oyunIarda oIdukça büyük avantajIar sağIıyor.

cFosSpeed

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir